ES parama

Pasinaudokite ES struktūrinių fondų galimybėmis sukuriant papildomas pardavimo pajamas – investuokite į e.parduotuvių ir paslaugų pardavimo sprendimus

Kviečiame pasinaudoti paskelbta finansavimo priemone „MVĮ Skaitmeninimas”. Kvietimas skelbiamas pagal pažangos priemonės Nr. 05- 001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ reikalavimus.

Šiuo kvietimu siekiama paskatinti įmones diegti e. pardavimo sandorių sudarymo ir (ar) vaizdinės konfigūracijos sprendimus. Veikla skirta įmonėms persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) elektroninę prekybą ir pristatymą. Įmonės turėtų diegti e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimus – elektronines parduotuves, „verslas verslui“ (B2B), „verslas vartotojui“ (B2C) sprendimus, diegti vaizdinės konfigūracijos sprendimus, kurie leistų keisti produkto parametrus ir matyti tuos pokyčius interaktyviame skaitmeniniame produkto modelyje.

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Remiama veikla – E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas ir (ar) vaizdinė konfigūracija (paslaugų ir produktų konfigūravimas ir vizualizacija). Veikla skirta MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą. 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra:
1) 25 000,00 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui;

2) 25 000,00 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų vaizdinei konfigūracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai);

3) 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų vykdant abi veiklas: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą ir vaizdinę konfigūraciją (paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją).

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 10 000,00 (dešimt tūkstančių) eurų.
Finansavimo intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Specialieji kriterijai:
1) ne trumpiau kaip 1 metus Juridinių asmenų registre įregistruota ir veikianti MVĮ,

2) metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje;

3) vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 2 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 100 000 (šimtas tūkstančių) eurų.

4) pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas, nepatiria sunkumų;

5) turintis pakankamą de minimis likutį.

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškas galima teikti iki 2023 10 31

 

Norite pasinaudoti galimybe? Galime Jums padėti
UAB „PMC BALTIC”
Tel. +370 614 92330
El. paštas: info@pmcbaltic.lt